OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1K/00058606/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 62-652 Chodów, Bartoszewice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kole numerem:

1) 11/1 o powierzchni 2,3275 ha stanowiącej niezabudowane grunty rolne, użytkowane rolniczo, o klasie gruntów ornych RIIIa, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej
Suma oszacowania wynosi 116.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11.690,00zł.

2) 11/4 o powierzchni 4,59 ha stanowiącej niezabudowane grunty rolne, użytkowane rolniczo, o klasie gruntów ornych RIIIa, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej
Suma oszacowania wynosi 230.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172.950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23.060,00zł.

Dla w/w działek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KN1K/00058606/0.
Rękojmię we wskazanej powyżej wysokości należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (adres j.w.).
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura