OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1K/00036073/4


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KN1K/00036073/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2023r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 247, o pow. 0,0639ha. W granicach działki znajduje się budynek mieszkalny pobudowany po 2000 roku o powierzchni użytkowej 83,70 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy asfaltowej.
położonej: 62-600 Koło, ul. Konarskiego 50,
dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36073 [NKW: KN1K/00036073/4]
Suma oszacowania wynosi 75 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 520,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30).
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura