OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1K/00052892/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 0,0536 ha, przeznaczonej w planie miejscowym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (działka budowlana). Nieruchomość niezagospodarowana, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona lecz z możliwością doprowadzenia znajdujących się na tym terenie urządzeń infrastruktury technicznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do miejskiej drogi publicznej gruntowej.
położonej: 62-600 Koło, m. Koło
dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 52892 [NKW: KN1K/00052892/9]
Suma oszacowania wynosi 14 915,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 186,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 491,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (Koło, ul. Sienkiewicza 30).
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Jarosław Figura