OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1K/00032607/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KN1K/00032607/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2023r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na działkach 71,72,73 w miejscowości Ruszków II oraz niezabudowanej oznaczonej numerem 46/1 w miejscowości Police Mostowe, gmina Kościelec o łącznej powierzchni 1,1600 ha z bezpośrednim dojazdem drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Na działkach 71,72,73 o łącznej pow. 6.700 m2 znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 214 m2 oraz budynek gospodarczo-garażowy o pow. użytkowej 71,00 m2. Na działkach 72, 73 znajdują się nasadzenia – las mieszany o pow. 0,3200 ha. Na działce nr 46/1 o pow. 0,4900 ha znajdują się grunty niezabudowane przeznaczone pod tereny upraw polowych
położonej: 62-604 Kościelec, ul. Wesoła 58, Ruszków II,
dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32607 [NKW: KN1K/00032607/9]
Suma oszacowania wynosi 602 295,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 451 721,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 229,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30).
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura