OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1K/00013821/6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KN1K/00013821/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 1895 o powierzchni 0,0714 ha. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej
położonej: 62-640 Grzegorzew, Grzegorzew, :
dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13821 [NKW: KN1K/00013821/6]
Suma oszacowania wynosi 10 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 912,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 055,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30).
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura